شرکت تهویه و برودت آسیا
T.B.A.Eng.Co
: خدمات شرکت عبارتند
تاسیسات تهویه بیمارستان
تاسیسات تهویه ساختمان های اداری و
تجاری ومسکونی
تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمانهای اداری و
تجاری 
طراحی و اجراء ماشین های صنعتی و نصب آنها
طراحی واجراء سالن های صنعتی کارخانجات