Home


Sinh Hoạt

 

BI

TR�

DŨNG

 

 

 

Chương Tr�nh Sinh Hoạt GĐPT Thiện Tr� 2006:

 

C�c ng�y sinh hoạt trong năm 2006:
Th�ng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ng�y
08
19
26
30
28
25
23
20
10
29
26
17
Chương tr�nh:
10-12 giờ: Lễ Phật, ch�o cờ, tu dưỡng Htr., Phật Ph�p, v.v....
12-13 giờ: Giải lao, d�ng trưa
13-17 giờ: Thuyết tr�nh, vi t�nh, tiếng việt, v.v, bắt tay th�n �i, Tổng Vệ Sinh.

Địa Điểm:

Hoffurri Schulhaus, Eckwiesenstr.5, 8408 Winterthur

Liên Lạc:

LGT(Minh T�i): 032 636 02 82 nguyen@freesurf.ch, LĐP(Thị Trực): 032 384 56 11 vo-dang@bluewin.ch, TK(Minh Trường): 052 222 77 17 hoặc tho.dung@hispeed.ch .

 

Mục ��ch Gia ��nh Phật Tử: ��o tạo Thanh, Thiếu v� �ồng ni�n trở th�nh Phật tử ch�n ch�nh, g�p phần x�y dựng x� hội theo tinh thần Phật gi�o.
Liên Lạc: LÐT(Minh Tài): 032 636 02 82 nguyen@freesurf.ch . LĐP(Thị Trực): 032 384 56 11 vo-dang@bluewin.ch, TK(Minh Trường): 052 222 77 17 tho.dung@hispeed.ch . BKT GĐPT-Thiện Trí truongdung17@swissonline.ch
Địa Điểm Sinh Hoạt: Hoffurri Schulhaus, Eckwiesenstr.5, 8408 Winterthur

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.