Li�n Kết

 

Diễn Đ�n GĐPT �u Ch�u!!!

http://gdptvnac.16.forumer.com/index.php

Diễn Đ�n GĐPT Thiện Tr�

http://www.gdpt-thuysi.ch.vu/

Trang Nh� BHD GĐPT Việt Nam  Hải Ngoại

http://www.gdpt.net/

Trang Nh� GĐPT Việt Nam �u Ch�u

http://www.gdptvnac.net/


Trở về Trang Đầu-Home

Mục ��ch Gia ��nh Phật Tử: ��o tạo Thanh, Thiếu v� �ồng ni�n trở th�nh Phật tử ch�n ch�nh, g�p phần x�y dựng x� hội theo tinh thần Phật gi�o.
Liên Lạc: LÐT(Minh Tài): 032 636 02 82 nguyen@freesurf.ch . LĐP(Thị Trực): 032 384 56 11 vo-dang@bluewin.ch, TK(Minh Trường): 052 222 77 17 tho.dung@hispeed.ch . BKT GĐPT-Thiện Trí truongdung17@swissonline.ch
Địa Điểm Sinh Hoạt: Hoffurri Schulhaus, Eckwiesenstr.5, 8408 Winterthur

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.