דף הבית >> פורים >> מתכונים לפורים
מתכונים לפורים

ארבע פרשיות מצוות החג ברכות המגילה מגילת אסתר פורים משולש
שירים מתכונים קישורים תמונות יצירה לפורים תחפושותדלוקוש ירודכ

םירודכ 26-30-ל :םיכרצמה

םימ סוכ 1/4
רכוס ףכ 1
סמנ הפק תיפכ 1
ואקק תופכ 2
הכר הנירגרמ םרג 30
טיוקסיב ירוריפ םרג 120-150
ידנרב תופכ 2-3
דלוקוש הרזמ סוכ 1/3
סוקוק ירוריפ 1-2

:הנכהה

ואקקו הפק ,רכוס ,םימה תא השיחב ידכ ךות ריסב םיסיממ
םיפיסומ הכומנ הבהל יבג לע
.הקלח תבורעת תלבקל דע ,שוחבל םיכישממו הנירגרמ
תא הגרדהב םיפיסומ ,שאהמ םידירומ
.םיננצמ ,דוביעל החונ הסיע תלבקתמש דע ידנרבהו טיוקסיבה ירוריפ
.מ"ס 1 1/2 -2 םינטק םירודכ תבורעתהמ םירצוי
.סוקוקב םתצקמו דלוקוש הרזמב םירודכה תא םילגלגמ
.(ריינ תורטעב םיחינמ)גרפ יולימב ךירפ קצבמ ןמה ינזא

תודיחי 50

קצב
חלמ םע הכר הנירגרמ םרג 200
רכוס סוכ שילש
םינומלח 2
חפות חמק 'ח וא ,היפא תקבא תיפכ + חמק םרג 350
םיזופת ץימ סוכ עבר

יולימל
רכוס םרג 200
גרפ םרג 100
קותמ ןיי תופכ 5
הנירגרמ תיפכ
החירמל הביר
םיכועמ םירמת םרג 100
.םירודכ 4- ל םיקלחמ .העשל ררקמב ןסחאלו קצבה תא םישל
הלעל רודכ לכ םידדרמ
.סוכ תרזעב םילוגיע םיצרוק .מ"מ 3-4 יבועב
.תודחא תוקד הכומנ הבהל לע םילשבמ ,הנירגרמו ןיי רכוס ,גרפ ןטק ריסב םימש
.הנטק רמת תכיתח וילעמו גרפה יוליממ תיפכ םימש .הביר טעמ לוגיע לכ לע
םיחרומ
.הפורט הציב חורמל רשפא .תווצקה תא םיקדהמו םילוגיעה תא םירגוס
תקבא םיקזוב .הלק המחשהל דע תוקד 25 - כ ('צ תולעמ 180) םינוניב םוחב םיפוא
.הרוגס אספוקב םינסחאמו רכוסארבע פרשיות

מצוות החג

ברכות המגילה

מגילת אסתר

פורים משולש

שירים

מתכונים

קישורים

תמונות

יצירה לפורים

תחפושות
Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.