kjn6sa7dxo
 

SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Početna

 

DOBRODOŠLI NA STRANICE AKTUARSKOG DRUŠTVA/UDRUGE U BIH.

 

Ko je aktuar:

Član 2 Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju:

„Ovlašteni aktuar je fizičko lice koje je ovlašteno od nadležnog organa da obavlja aktuarske poslove.“

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika pri čemu primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije  nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru. 
Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja uključujući i izradu tarifa premija, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju, vode računa o plasmanu sredstava osiguranja te obavljaju čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju. 
Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala te u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti. 
Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, ponosni smo na činjenicu da kao profesija brinemo o finansijskoj stabilnosti miliona/milijuna ljudi.

Zahvalnica:

Izra�avamo zahvalnost dru�tvima i institucijama koje su tokom 2010, 2011 i 2012 pru�ali finansijsku podr�ku Aktuarskom dru�tvu/udruzi u BiH i time doprinijeli svim uspjesima koje je Aktuarsko dru�tvo u BiH postiglo.
Navodimo ta dru�tva i institucije abecednim redom:


AGENCIJA za nadzor osiguranja F BiH


BOSNA Reosiguranje d.d., Sarajevo


CAMELIJA Osiguranje d.d., Biha�


CROATIA Osiguranje d.d., Ljubuški


DELOITTE d.o.o., Sarajevo


ELITA Prva d.o.o., Sarajevo


EUROHERC Osiguranje d.d., Sarajevo


GRAWE Osiguranje d.d., Sarajevo


MERKUR Osiguranje d.d., Sarajevo


TRIGLAV BH Osiguranje d.d., Sarajevo


UDRU�ENJE dru�tava za osiguranje u F BiH


UNIQA Osiguranje d.d., Sarajevo

 

 

Iskreno se nadamo da �e i sva ostala dru�tva slijediti primjer gore navedenih dru�tava i time kroz rad AD U BiH doprinijeti stru�nom razvoju industrije osiguranja u BiH.

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.