מן המקורות - חג הסוכות
דף הבית >> סוכות >>מן המקורות - חג הסוכות

מן המקורות - חג הסוכותויקרא כג,לג
וידבר 'ה, אל משה לאמר.
דבר אל בני ישראל, לאמר: בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה, חג
הסכות שבעת ימים לה'.
ביום הראשון, מקרא קדש; כל מלאכת עבדה, לא תעשו.
שבעת ימים, תקריבו אשה לה'; ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם
והקרבתם אשה לה', עצרת הוא - כל מלאכת עבדה, לא תעשו.
'אלה מועדי ה', אשר תקראו אתם מקראי קדש: להקריב אשה לה,
עלה ומנחה זבח ונסכים - דבר יום ביומו.
מלבד, שבתת ה'; ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל
נדבתיכם, אשר תתנו לה'.
אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי, באספכם את תבואת הארץ, תחגו את
חג ה', שבעת ימים; ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון.
ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפת תמרים, וענף עץ עבת,
וערבי נחל; ושמחתם לפני ה' אלהיכם, שבעת ימים.
וחגתם אתו חג לה', שבעת ימים בשנה: חקת עולם לדרתיכם, בחדש
השביעי תחגו אתו.
בסכת תשבו, שבעת ימים; כל האזרח בישראל, ישבו בסכת.
למען, ידעו דרתיכם, כי בסכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי
אותם מארץ מצרים: אני, ה' אלהיכם.
וידבר משה, את מעדי ה', אל בני, ישראל.

דברים טז,יג
חג הסכת תעשה לך, שבעת ימים, באספך, מגרנך ומיקבך.
ושמחת, בחגך: אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום
והאלמנה, אשר בשעריך.
שבעת ימים תחג לה' אלהיך, במקום אשר יבחר ה': כי יברכך
ה' אלהיך, בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית, אך שמח.
שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך, במקום אשר
יבחר, בחג המצות ובחג השבעות, ובחג הסכות; ולא יראה את פני
ה', ריקם.
איש, כמתנת ידו, כברכת ה' אלהיך, אשר נתן לך.


דברים לא,י
ויצו משה, אותם לאמר: מקץ שבע שנים, במעד שנת השמטה - בחג
הסכות.
בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך, במקום אשר יבחר - תקרא
את התורה הזאת נגד כל ישראל, באזניהם.
הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך, אשר בשעריך - למען
ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות, את כל
דברי התורה הזאת.
ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו, ליראה, את ה' אלהיכם - כל
הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עברים את הירדן שמה
.לרשתה
דף הבית
דיני הסוכה

דיני ארבעת המינים

מקורות

קישורים

כרזות לסכה

תמונות