תוכמה רשע
א,ז תומש
;הערפל םיהולא ךיתתנ האר ,השמ לא 'ה רמאיו
.ךאיבנ היהי ,ךיחא ןורהאו
,הערפ לא רבדי ךיחא ןורהאו ;ךווצא רשא לכ תא ,רבדת התא
.וצראמ לארשי ינב תא חלישו
,ייתפומ תאו ייתותוא תא יתיברהו ;הערפ בל תא ,השקא ינאו
.םיירצמ ץראב
;םיירצמב ידי תא יתתנו ,הערפ םכילא עמשי אלו
,םיירצמ ץראמ ,לארשי ינב ימע תא ייתואבצ תא יתאצוהו
.םילודג ,םיטפשב
יתאצוהו ;םיירצמ לע ידי תא יתוטנב ,'ה ינא יכ םיירצמ ועדיו
.םכותמ ,לארשי ינב תא
.ושע ןכ ,םתוא 'ה הוויצ רשאכ ןורהאו ,השמ שעיו
,הנש םינומשו שולש ןב ןורהאו ,הנש םינומש ןב השמו
.הערפ לא ,םרבדב

.רומאל ןורהא לאו השמ לא ,'ה רמאיו
;תפומ םכל ונת ,רומאל הערפ םכילא רבדי יכ
.ןינתל יהי הערפ ינפל ךלשהו ךטמ תא חק ,ןורהא לא תרמאו
;'ה הוויצ רשאכ ןכ ושעיו ,הערפ לא ןורהאו השמ אוביו
.ןינתל יהיו וידבע ינפלו הערפ ינפל ,והטמ תא ןורהא ךלשיו
;םיפשכמלו ,םימכחל ,הערפ םג ,ארקיו
.ןכ םהיטהלב ,םיירצמ ימוטרח םה םג ושעיו
,ןורהא הטמ עלביו ;םינינתל ויהיו ,והטמ שיא וכילשיו
.'ה רביד ,רשאכ :םהילא עמש אלו ,הערפ בל קזחיו .םתוטמ תא

רבד
בורע
םיניכ
עדרפצ

םד

תורוכב
ךשח
הברא
דרב

ןיחש